ZAKRES USŁUG

Pomoc prawna świadczona przez JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer spółka partnerska radców prawnych kierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

PRAWO GOSPODARCZE

– pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności
– przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
– obsługa organów spółek, w tym obsługa ich posiedzeń
– rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami
– obsługa prawna obrotu gospodarczego za granicą
– obsługa prawna procedur upadłościowych i naprawczych
– obsługa prawna kontraktów inwestycyjnych i procedur zamówień publicznych
– obsługa prawna prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorców
– obsługa prawna w zakresie przekształcania i likwidacji przedsiębiorców

PRAWO RODZINNE

– sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
– sprawy o alimenty
– sprawy z zakresu z zakresu władzy rodzicielskiej i opieki
– sprawy z zakresu regulowania kontaktów z dziećmi
– sprawy o ubezwłasnowolnienie
– sprawy związane z pochodzeniem dziecka
– sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
– sprawy w trybie Konwencji Haskiej o wydanie dziecka

WINDYKACJA

– monitowanie spłat i wezwania do zapłaty
– dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
– postępowania o wyjawienie majątku
– postępowania spadkowe dotyczące spadkobierców dłużnika
– realizacja szczególnych form prawnych zabezpieczeń wierzytelności
– skargi pauliańskie
– obsługa prawna procesu zbycia wierzytelności

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

– sprawy z zakresu ochrony znaków towarowych
– zgłoszenia do rejestrów
– przygotowywanie oraz analiza umów w zakresie przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

– udział w negocjacjach
– zastępstwo prawne w postępowaniu arbitrażowym
– opracowywanie ugód i porozumień
– korespondencja przedsądowa

PRAWO BANKOWE

– wsparcie organów banku pod względem prawnym w bieżącej działalności
– weryfikacja umów zawieranych przez bank z kontrahentami
– analiza pod kątem prawnym umów kredytowych wysokokwotowych oraz ustanawiania ich zabezpieczeń
– pomoc prawna dotycząca księgowości, zagadnień podatkowych oraz rachunkowości, w tym tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
– analizy dotyczące ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej
– rozwiązywanie problemów prawnych dotyczących spraw kadrowych i pracowniczych
– prowadzenie szkoleń dla członków organów banku oraz dla pracowników z zakresu zagadnień prawnych
– konsultacje, analizy i opinie dotyczące systemu zarządzania i systemu kontroli oraz w zakresie regulacji wewnętrznych

PRAWO CYWILNE

– pozwy o zapłatę
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zniesienia współwłasności, służebności, podział majątku, zasiedzenia, posiadanie, eksmisja)
– sprawy z zakresu prawa spadkowego (testament, nabycie i odrzucenie spadku, dział spadku)
– pozwy o zapłatę
– sprawy odszkodowawcze (szkody komunikacyjne, sprawy ubezpieczeniowe, błędy medyczne)
– przygotowanie i analiza umów

PRAWO KARNE

– przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
– zastępstwo prawne w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

PRAWO PODATKOWE

– pomoc przy wyborze strategii podatkowej
– doradztwo podatkowe przy transakcjach handlowych
– doradztwo przy wnoszeniu kapitału i finansowaniu działalności spółek
– reprezentacja podczas kontroli
– reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniami podatkowymi

PRAWO PRACY

– przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów managerskich
– opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów normatywnych
– prowadzenie wszelkich spraw sądowych
– sprawy dotyczące zwolnień grupowych
– sprawy związane z czasem pracy (nadgodziny, delegacje, dyżury)
– sprawy odszkodowawcze za wypadki przy pracy